4.25.2006

Millennium Hilton間酒店如何?其實都OK!

2 comments:

你的聽眾 said...

你就好啦~~可以咁嘆, 我仲差2日就考試啦~~ 所以喺度溫緊書. 我平時好少去旅行, 所以呢間hotel對象我嚟講已經好正!!! 我鍾意你尋晚講嗰個泳池.

Redcherry said...

間Hotel都幾掂喎, 雖然唔係好Grand, 但係好舒適!